Pricing

Reiki treatment: 60-minute session €60

Reiki Level I workshop: €250

Reiki Level II workshop: €300

Reiki Practitioner: €300

Reiki Master: €450

Reiki Teacher Training: €500

Aroma Touch: 1 session €75

Aroma Touch: 5 session €300

Mindfulness Meditation course: €200